Regulamin

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

I Wstęp

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego Przystań Czystych Serc, dostępnego pod adresem: www.czysteserca.pl Postanowienia Regulaminu, załączniki będące jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zasadami współżycia społecznego i dobre obyczaje, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Przystani.

II Definicje

§1

Przystań Czystych Serc – serwis internetowej społeczności dostępny pod adresem internetowym: www.czysteserca.pl, zwany dalej Przystanią, której właścicielem jest Fundacja Czyste Serca, z siedzibą przy ul. Kossaka 60/9, 85-307 Bydgoszcz, KRS 00003144644, NIP 953-25-81-172.

§2

Uczestnik – osoba fizyczna, pełnoletnia, która nie ma przeszkód do zawarcia małżeństwa sakramentalnego, pomyślnie przeszła proces rejestracji, zaakceptowała regulamin, posiada Konto Osobiste w Przystani.

§3

Konto Osobiste Uczestnika – miejsce w Przystani, dostępne po zalogowaniu (podaniu loginu i hasła), za pośrednictwem którego Uczestnik może dokonywać działań związanych z korzystaniem z usług przewidzianych w Przystani, zwane dalej kontem osobistym. Każde konto osobiste posiada własną unikalną „sygnaturę konta”. Wyróżnia się dwa typy kont: Portowe i Nawigacyjne.

§4

Profil Uczestnika – zespół informacji, danych, zdjęć i innych elementów, dobrowolnie i samodzielnie podanych przez Uczestnika lub w imieniu Uczestnika przez Administratora prezentujących i opisujących jego osobę, które są udostępniane i prezentowane pod adresem Uczestnika w Przystani. Wizytówka Uczestnika – wyodrębniona część danych tzn.: Imię, wiek, miejscowość, województwo, zwana dalej wizytówką, która może być udostępniona zarówno pod adresem Uczestnika, jak i na stronie www.czysteserca.pl.

§5

Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Fundacja Czyste Serca, z siedzibą przy ul. Kossaka 60/9, 85-307 Bydgoszcz, KRS 00003144644, NIP 953-25-81-172.

§6

Login - indywidualny i niepowtarzalny adres e-mail, który stanowi nazwę Uczestnika w Przystani, jaka została przez niego przybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta osobistego w Przystani.

III Rejestracja

§7

Dostęp do Przystani uzyskuje się po skutecznie przeprowadzonej rejestracji polegającej na naniesieniu prawdziwych danych osobowych na stosownych formularzach znajdujących się w serwisie Przystani i przekazanie go za pomocą sieci Internet do Administratora.

§8

Wykrycie nieprawidłowych danych spowoduje natychmiastowe i bezwarunkowe usunięcie Profilu i Konta Osobistego z Przystani.

§9

Do prawidłowego i skutecznego przeprowadzenia rejestracji niezbędne jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu.

§10

Prawidłowe i skuteczne przeprowadzenie procesu rejestracji w Przystani w sposób opisany w §7 skutkuje utworzeniem Profilu Uczestnika i Konta Osobistego.

§11

Utworzenie Konta Osobistego i Profilu Uczestnika jest równoznaczne z tym, że Uczestnik: oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował Regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celach związanych z funkcjonowaniem portalu Przystań Czystych Serc, prowadzonego przez Fundację Czyste Serca, z siedzibą przy ul. Kossaka 60/9, 85-307 Bydgoszcz, KRS 00003144644, NIP 953-25-81-172, zwanej w dalszej części Administratorem.

§12

prowadzając (udostępniając) zdjęcia, filmy lub inne materiały do Przystani, Uczestnik oświadcza, że: posiada on wszystkie uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby zdjęcie to mogło być opublikowane w Przystani oraz ewentualnie w innych mediach, jeżeli taka zgoda została przez niego udzielona na podstawie innych postanowień Regulaminu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanego zdjęcia, wizerunku osobistego osób trzecich lub innych praw związanych z zamieszczonym w Przystani zdjęciem, filmem lub innymi materiałami, Administrator po zapoznaniu się ze stanem faktycznym przekaże takiej osobie trzeciej dane Uczestnika niezbędne do realizacji i zabezpieczenia jej ewentualnych roszczeń, poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w portalu skutkującej założeniem Konta Osobistego. Uczestnik zapewnia i oświadcza, iż wszelkie dane osobowe, wizerunek na fotografiach i inne informacje składające się na Profil przekazuje do Przystani w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie Wizytówki (§4 p.2) przez Administratora, co oznacza, iż dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg użytkowników Internetu. Powyższe nie dotyczy m.in. następujących danych: adres e-mail, hasło do Konta, kody aktywacyjne lub innego typu poufne dane dostępowe, dokładna data urodzin (system podaje do publicznej wiadomości wiek Uczestnika w latach wyliczony automatycznie na podstawie podanej daty urodzin), numery telefonów, adres zamieszkania.

§13

Z chwilą utworzenia Konta Osobistego i Profilu Uczestnika Uczestnik uzyskuje prawo do uczestnictwa Przystani.

IV Prawa i obowiązki Uczestnika

§14

Uczestnik ma prawo do korzystania z usług świadczonych w ramach Przystani.

§15

Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za Konto Osobiste i Profil Uczestnika.

§16

Uczestnik zobowiązany jest do powstrzymywania się od działań mogących wpływać negatywnie na funkcjonowanie Przystani oraz innych Uczestników, w szczególności niedopuszczalne jest przekazywanie za pośrednictwem Przystani treści powszechnie uznawanych za obraźliwe, wulgarne, pornograficznych, naruszających dobra osobiste osób trzecich, moralność i dobre obyczaje.

§17

Uczestnik zobowiązany jest do powstrzymywania się od działań mogących naruszać prywatność innych Uczestników, przede wszystkim zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Uczestnikach w innym zakresie niż przewidziany w Regulaminie i jego załącznikach.

§18

Uczestnik jest zobowiązany do aktualizacji swoich danych w Profilu Uczestnika, ilekroć takie zmiany nastąpią.

§19

Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za korzystanie z usług Przystani.

V Prawa i obowiązki administratora

§20

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Czyste Serca z siedzibą w Bydgoszczy ul. Kossaka 60/9 (dalej „Fundacja”) operator internetowego portalu społecznościowego Przystań Czystych Serca dostępnego pod adresem www.czysteserca.pl (dalej „Przystań”).

2. Dane kontaktowe inspektora danych osobowych:: a) adres e-mail: [email protected], b) adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Fundacji Czyste Serca., ul. Kossaka 60/9, 85-307 Bydgoszcz.

3. Administrator pozyskuje dane osobowe w momencie zakładania osobistego konta przez Użytkownika Przystani, a także później, w związku z wykonywanymi przez Niego operacjami.

4. Dane osobowe są gromadzone w zakresie niezbędnym pełnego korzystania z Przystani

5. Przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Przystani, którym jest:
a) monitorowanie aktywności Użytkowników;
b) zapewnienie bezpieczeństwa usług, świadczonych drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Przystani oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
c) obsługa próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
d) prowadzenie analiz statystycznych;

6. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, może zostać wycofana w dowolnym momencie w ten sam sposób, w jaki została wyrażona. Przetwarzanie danych osobowych trwa dopóki nie zgoda nie zostanie wycofana.

7. Dane osobowe wymagane od Użytkowników w celu pełniej realizacji wszystkich funkcjonalności Przystani: adres e-mail, hasło, imię, data urodzenia, płeć, województwo, kod pocztowy, miejscowość zamieszkania, stan cywilny, wykształcenie.

8. Użytkownik ma prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

9. Użytkownik ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Przystań Jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

§20a

Administrator dokłada należytej staranności, aby Przystań i wszelkie usługi w niej oferowane działały w sposób ciągły.

§21

W przypadku, w którym dane zawarte w Profilu Uczestnika nie spełniają postanowień Regulaminu, Administrator jest uprawniony do ich modyfikacji lub usunięcia.

§22

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie danych zawartych w Profilu i Koncie Osobistym.

§23

Administrator ma wyłączne prawo do ustalania zawartości Serwisu w szczególności do zmian, modyfikacji, usunięcia treści, funkcji Przystani, przeniesienia praw do Przystani.

§24

Z uwagi na brak możliwości zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym Administrator w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Przystani przez Uczestników, za ich prawdziwość, rzetelność, autentyczność informacji i danych, w szczególności fotografii, filmów, załączników, artykułów, podawanych przez Uczestników lub informacji udostępnianych przez Uczestników innym Uczestnikom - za treść i formę danych umieszczanych przez Uczestników.

§25

Administrator nie odpowiada za żadne zaistniałe i nie zaistniałe zdarzenia pomiędzy Uczestnikami i to z jakichkolwiek przyczyny.

§26

Administrator nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych przez Przystań usług. Nie jest odpowiedzialny za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek za pomocą Przystani, zobowiązań i zdolność tych osób do zaciągania zobowiązań.

§27

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych przy dokonywaniu płatności za usługi oferowane w Przystani.

§28

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za "kradzieże kont", które mogą zostać dokonane przez osoby trzecie, a także za pobieranie zdjęć z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach www. lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii z Serwisu.

§29

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

§30

Administrator zastrzega sobie prawo do częściowego lub całkowitego wyłączenia czasowego Przystani celem jej modernizacji, przeprowadzenia konserwacji i podniesienia jakości usług przez nią oferowanych, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

§31

Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Serwisu informacji o Uczestnikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu.

§32

Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Uczestników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ) lub innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.

angle-up