Regulamin serwisu

I. Wstęp

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego Przystań Czystych Serc, dostępnego pod adresem: www.czysteserca.pl Postanowienia Regulaminu, załączniki będące jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zasadami współżycia społecznego i dobre obyczaje, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Przystani.

II. Definicje

§1

Przystań Czystych Serc – serwis internetowej społeczności dostępny pod adresem internetowym: www.czysteserca.pl, zwany dalej Przystanią, której właścicielem jest Fundacja Czyste Serca, z siedzibą przy ul. Kossaka 60/9, 85-307 Bydgoszcz, KRS 00003144644, NIP 953-25-81-172.

§2

Uczestnik – osoba fizyczna, pełnoletnia, która nie ma przeszkód do zawarcia małżeństwa sakramentalnego, pomyślnie przeszła proces rejestracji, zaakceptowała regulamin, posiada Konto Osobiste w Przystani.

§3

Konto Osobiste Uczestnika – miejsce w Przystani, dostępne po zalogowaniu (podaniu loginu i hasła), za pośrednictwem którego Uczestnik może dokonywać działań związanych z korzystaniem z usług przewidzianych w Przystani, zwane dalej kontem osobistym. Każde konto osobiste posiada własną unikalną „sygnaturę konta”. Wyróżnia się dwa typy kont: Portowe i Nawigacyjne.

§4

Profil Uczestnika – zespół informacji, danych, zdjęć i innych elementów, dobrowolnie i samodzielnie podanych przez Uczestnika lub w imieniu Uczestnika przez Administratora prezentujących i opisujących jego osobę, które są udostępniane i prezentowane pod adresem Uczestnika w Przystani. 

Wizytówka Uczestnika – wyodrębniona część danych tzn.: Imię, wiek, miejscowość, województwo, zwana dalej wizytówką, która może być udostępniona zarówno pod adresem Uczestnika, jak i na stronie www.czysteserca.pl. 

Portret słowem malowany – zredagowana samodzielnie lub przez Zespół Przystani autoprezentacja Uczestnika, zwana dalej portretem, która może być udostępniona zarówno pod adresem Uczestnika jak i na stronie www.czysteserca.pl Warunkiem publikacji portretu na łamach Serwisu jest zatwierdzenie treści autoprezentacji przez Uczestnika.

§5

Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Fundacja Czyste Serca, z siedzibą przy ul. Kossaka 60/9, 85-307 Bydgoszcz, KRS 00003144644, NIP 953-25-81-172.

§6

Login - indywidualny i niepowtarzalny adres e-mail, który stanowi nazwę Uczestnika w Przystani, jaka została przez niego przybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta osobistego w Przystani.

III. Rejestracja

§7

Dostęp do Przystani uzyskuje się po skutecznie przeprowadzonej rejestracji polegającej na naniesieniu prawdziwych danych osobowych na stosownych formularzach znajdujących się w serwisie Przystani i przekazanie go za pomocą sieci Internet do Administratora.

§8

Wykrycie nieprawidłowych danych spowoduje natychmiastowe i bezwarunkowe usunięcie Profilu i Konta Osobistego z Przystani.

§9

Do prawidłowego i skutecznego przeprowadzenia rejestracji niezbędne jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu.

§10

Prawidłowe i skuteczne przeprowadzenie procesu rejestracji w Przystani w sposób opisany w §7 skutkuje utworzeniem Profilu Uczestnika i Konta Osobistego. 

§11

Utworzenie Konta Osobistego i Profilu Uczestnika jest równoznaczne z tym, że Uczestnik: oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował Regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celach związanych z funkcjonowaniem portalu Przystań Czystych Serc, prowadzonego przez Fundację Czyste Serca, z siedzibą przy ul. Kossaka 60/9, 85-307 Bydgoszcz, KRS 00003144644, NIP 953-25-81-172, zwanej w dalszej części Adminisitratorem.

§12

Wprowadzając (udostępniając) zdjęcia, filmy lub inne materiały do Przystani, Uczestnik oświadcza, że: posiada on wszystkie uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby zdjęcie to mogło być opublikowane w Przystani oraz ewentualnie w innych mediach, jeżeli taka zgoda została przez niego udzielona na podstawie innych postanowień Regulaminu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanego zdjęcia, wizerunku osobistego osób trzecich lub innych praw związanych z zamieszczonym w Przystani zdjęciem, filmem lub innymi materiałami, Administrator po zapoznaniu się ze stanem faktycznym przekaże takiej osobie trzeciej dane Uczestnika niezbędne do realizacji i zabezpieczenia jej ewentualnych roszczeń, poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w portalu skutkującej założeniem Konta Osobistego. Uczestnik zapewnia i oświadcza, iż wszelkie dane osobowe, wizerunek na fotografiach i inne informacje składające się na Profil przekazuje do Przystani w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie Wizytówki (§4 p.2) przez Administratora, co oznacza, iż dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg użytkowników Internetu. Powyższe nie dotyczy m.in. następujących danych: adres e-mail, hasło do Konta, kody aktywacyjne lub innego typu poufne dane dostępowe, dokładna data urodzin (system podaje do publicznej wiadomości wiek Uczestnika w latach wyliczony automatycznie na podstawie podanej daty urodzin), numery telefonów, adres zamieszkania.

§13

Z chwilą utworzenia Konta Osobistego i Profilu Uczestnika Uczestnik uzyskuje prawo do uczestnictwa Przystani.

IV. Prawa i obowiązki Uczestnika

§14

Uczestnik ma prawo do korzystania z usług świadczonych w ramach Przystani.

§15

Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za Konto Osobiste i Profil Uczestnika.

§16

Uczestnik zobowiązany jest do powstrzymywania się od działań mogących wpływać negatywnie na funkcjonowanie Przystani oraz innych Uczestników, w szczególności niedopuszczalne jest przekazywanie za pośrednictwem Przystani treści powszechnie uznawanych za obraźliwe, wulgarne, pornograficznych, naruszających dobra osobiste osób trzecich, moralność i dobre obyczaje.

§17

Uczestnik zobowiązany jest do powstrzymywania się od działań mogących naruszać prywatność innych Uczestników, przede wszystkim zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Uczestnikach w innym zakresie niż przewidziany w Regulaminie i jego załącznikach.

§18

Uczestnik jest zobowiązany do aktualizacji swoich danych w Profilu Uczestnika, ilekroć takie zmiany nastąpią.

§19

Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za korzystanie z usług Przystani.

V. Prawa i obowiązki administratora

§20

Administrator dokłada należytej staranności, aby Przystań i wszelkie usługi w niej oferowane działały w sposób ciągły.

§21

W przypadku, w którym dane zawarte w Profilu Uczestnika nie spełniają postanowień Regulaminu, Administrator jest uprawniony do ich modyfikacji lub usunięcia.

§22

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie danych zawartych w Profilu i Koncie Osobistym.

§23

Administrator ma wyłączne prawo do ustalania zawartości Serwisu w szczególności do zmian, modyfikacji, usunięcia treści, funkcji Przystani, przeniesienia praw do Przystani.

§24

Z uwagi na brak możliwości zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym Administrator w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Przystani przez Uczestników, za ich prawdziwość, rzetelność, autentyczność informacji i danych, w szczególności fotografii, filmów, załączników, artykułów, podawanych przez Uczestników lub informacji udostępnianych przez Uczestników innym Uczestnikom - za treść i formę danych umieszczanych przez Uczestników.

§25

Administrator nie odpowiada za żadne zaistniałe i nie zaistniałe zdarzenia pomiędzy Uczestnikami i to z jakichkolwiek przyczyny.

§26

Administrator nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych przez Przystań usług. Nie jest odpowiedzialny za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek za pomocą Przystani, zobowiązań i zdolność tych osób do zaciągania zobowiązań.

§27

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych przy dokonywaniu płatności za usługi oferowane w Przystani.

§28

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za "kradzieże kont", które mogą zostać dokonane przez osoby trzecie, a także za pobieranie zdjęć z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach www. lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii z Serwisu.

§29

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

§30

Administrator zastrzega sobie prawo do częściowego lub całkowitego wyłączenia czasowego Przystani celem jej modernizacji, przeprowadzenia konserwacji i podniesienia jakości usług przez nią oferowanych, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

§31

Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Serwisu informacji o Uczestnikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu.

§32

Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Uczestników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ) lub innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia. 

§33

Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu wraz z systemem poczty wewnętrznej do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Uczestników, a także wobec osób trzecich, a w szczególności poprzez kierowanie do Uczestników lub dołączanie do przekazywanych pomiędzy Użytkownikami i osobami trzecimi treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych dotyczących produktów lub usług świadczonych przez Administratora. Tym samym Uczestnik wyrażają zgodę na dodawanie treści reklamowych, ogłoszeniowych itp. do treści korespondencji przesyłanych systemem poczty wewnętrznej oraz na zewnętrzne skrzynki e-mail.

§34

Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania do Serwisu we wszelkich jego płaszczyznach, rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Serwisu, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Uczestników, Administratora albo uzasadnionym interesom innych podmiotów. W szczególności Administrator zastrzega sobie prawo do oznaczania różnymi metodami i cechami materiałów przekazywanych do Serwisu przez Uczestników, dla wykazywania ich pochodzenia z Serwisu, co ma na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu tych materiałów w sposób niezgodny z wolą Uczestników przez jakiekolwiek podmioty do tego nieupoważnione.

VI. Konto Osobiste

§35

Uczestnik może posiadać i korzystać z tylko jednego Profilu Uczestnika i jednego Konta Osobistego w Przystani.

§36

Przekazywanie loginu i hasła osobom trzecim jest surowo zabronione.

§37

Uczestnik ma możliwość wglądu, aktualizacji i usunięcia swoich danych. W przypadku usunięcia danych Uczestnik traci możliwość uczestnictwa w Przystani w takim zakresie, w jakim są one niezbędne do uczestnictwa w Przystani. W razie usunięcia danych niezbędnych do rejestracji lub logowania Uczestnika traci on możliwość korzystania z serwisu.

§38

W przypadku stwierdzenia przez Administratora, iż Uczestnik narusza postanowienia Regulaminu, Administrator może zablokować Konto lub poszczególne usługi Przystani, wraz z podaniem na łamach Przystani stosownej informacji dostępnej dla wszystkich Uczestników. Administrator odblokuje Konto lub inne zablokowane usługi po zrealizowaniu przez Uczestnika działań wskazanych przez Administratora jako przyczyna blokady albo po upływie określonego czasu wskazanego przez Administratora, jako sankcja za naruszanie Regulaminu, pod warunkiem, że Uczestnik da należytą gwarancję przestrzegania Regulaminu.

§39

Konto osobiste może zostać usunięte przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta i Profilu z bazy danych, jeżeli Administrator stwierdzi, że: 

 1. Uczestnik narusza postanowienia Regulaminu; 
 2. Uczestnik nie zalogował się ani razu do Serwisu przez okres 12 miesięcy od ostatniego zalogowania; 
 3. Profil Uczestnik nie zawiera minimalnej ilości danych lub informacji wymaganych do aktywowania Konta Uczestnika przez okres 1 miesiąca. Zakres minimalnej ilości danych Profilu Uczestnika wskazany jest na stronie Konta osobistego w zakładce "edycja profilu" poprzez oznaczenie gwiazdką, ze stosowną informacją w tym zakresie; 
 4. Profil zawiera dane kontaktowe Uczestnika tj. m.in. numer telefonu, adres e-mail, adres strony internetowej, adres do korespondencji, numer lub login komunikatora internetowego; 
 5. Uczestnik nie podał swojego prawdziwego imienia jako nazwy dla jego Profilu. Używanie skrótów, przydomków, nicków jest dopuszczalne jedynie jako dodatek do podanego wcześniej prawdziwego imienia Uczestnika; 
 6. Zdjęcie główne w Profilu Uczestnika nie pozwala na jego identyfikację w rzeczywistości (musi to być twarz z widocznymi rysami lub sylwetka z twarzą z widocznymi rysami twarzy). Musi ono przedstawiać jak najaktualniejszy wizerunek osobisty Uczestnika, czyli taki, który pozwala rozpoznać Uczestnika w aktualnej czasowo rzeczywistości (np. zdjęcie 30-letniego Uczestnika przedstawiające go w wieku 10 lat - jest niedozwolone do publikacji w Przystani). Fotografia główna musi prezentować Uczestnika wyraźnie; 
 7. Uczestnik posiada więcej niż jedno Konto osobiste - w takim przypadku usunięte mogą zostać wszystkie Konta; 
 8. Uczestnik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie; 
 9. Uczestnik w okresie 3 miesięcy od zablokowania Konta lub innych poszczególnych usług Serwisu przez Administratora, nie dokona działań niezbędnych do usunięcia przyczyn stanowiących podstawę zablokowania lub ze względu na konkretne okoliczności nie daje gwarancji zachowań zgodnych z Regulaminem; 
 10. Uczestnik nie odwiesi zawieszonego Konta w okresie dłuższym niż 6 miesięcy od jego zawieszenia; 
 11. Uczestnik podejmuje działania, które chociaż pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Serwisu, do których taki Uczestnik nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań.
VII. Uczestnictwo w serwisie

§40

Niedozwolone jest wykorzystywanie Przystani, jej funkcjonalności w każdej płaszczyźnie lub poszczególnych usług dodatkowych (odpłatnych i nieodpłatnych) do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z charakteru i przedmiotu Przystani, a w szczególności niedozwolone jest: 

 1. rozpowszechnianie treści pornograficznych; 
 2. uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej; 
 3. rozsyłanie spamu i nie zamówionej informacji handlowej; 
 4. podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Uczestników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich; 
 5. publikowanie na łamach Serwisu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.)

VIII. Inne usługi i opłaty

§41

 1. Dostęp do poszczególnych usług w Przystani zależy od statusu posiadanego przez Uczestnika Konta osobistego. Usługi dostępne poprzez dany rodzaj Konta przedstawia Załącznik nr 1 – Tabela funkcjonalności. Po pozytywnym przejściu procesu rejestracji Konto Uczestnika ma status "Konto Portowe", który umożliwia korzystanie tylko z niektórych funkcjonalności Przystani. 
 2. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Przystani z wyłączeniem wym w p.3 jest możliwe po uzyskaniu statusu "Konto Nawigacyjne".
 3. Usługa Swatka, Promocja fotografii, Portret słowem malowany mogą zostać aktywowane niezależnie od typu konta osobistego. 

IX. Reklamacje

§42

Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Uczestnika poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od zaistnienia uchybienia, na które się powołuje. Reklamacja wniesiona po tym terminie zostanie pozostawiona bez rozpoznania, a Uczestnikowi nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu. Uczestnik jest zobowiązany przesłać reklamację tylko drogą mailową na adres admin@czysteserca.org.pl, w tytule wiadomości należy napisać „REKLAMACJA”. Uczestnik jest zobowiązany do podania w przesłanej reklamacji: wyraźnego oznaczenia Uczestnika pozwalającego na jego identyfikację (sygnatura konta, adres e-mail, który jest jednocześnie loginem do Przystani), wyraźnego określenia przedmiotu zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem przyczyny ich wniesienia, dokładnej daty (dzień-miesiąc-rok).

§43

Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Biuro Obsługi Uczestników w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Uczestnika do wskazówek udzielanych Uczestnikom na bieżąco na łamach Serwisu lub bezpośrednio przez Administratora.

§44

Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.

§45

Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Uczestnika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Serwisu.

X. Ochrona danych i praw autorskich

§46

Wszelkie materiały, informacje a w szczególności teksty, sposób prezentowania treści, logotypy, rozwiązania i elementy graficzne, stanowią własność Administratora z wyjątkiem tych, które stanowią odrębną własność podmiotów współpracujących.

§47

Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie; kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości, we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć zamieszczonych w Przystani.

§48

Zabrania się umieszczania i rozpowszechniania w Przystani: oprogramowania objętego prawami osób trzecich, oprogramowania służącego lub mogącego służyć do wpływania na stabilność systemów komputerowych i teleinformatycznych.

§49

Wszystkie odpłatne usługi świadczone są poprzez ich aktywację za pomocą opcji dostępnych w Profilu Uczestnika wyłącznie na zlecenie Uczestników.

§50

Dane wprowadzane przez Uczestnika do Profilu Uczestnika mogą być moderowane przez Administratora.

XI. Techniczne warunki korzystania z Przystani

§51

Techniczne warunki korzystania ze Przystani mają znaczenie dla jej prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa danych Uczestnika.

§52

Za niestosowanie się przez Uczestników do Technicznych warunków korzystania z Przystani i ewentualnych szkód powstałych w wyniku takiego działania - Administrator Przystani nie ponosi żadnego rodzaju odpowiedzialności.

§53

Aby korzystać z usług świadczonych przez Przystań niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z sieci Internet, skrzynkę poczty elektronicznej i przeglądarkę zasobów internetowych (z włączoną obsługą plików „coockies”).

XII. Postanowienia końcowe

§54

Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Przystani wraz z informacją o ich dokonaniu.

§55

Po ukazaniu się na stronach Przystani informacji o zmianach w Regulaminie, Uczestnik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Strefy po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu.

§56

W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Uczestnik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.

§57

Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą wygaśnięcie umowy skutkujące usunięciem jego Profilu Uczestnika i Konta Osobistego w Przystani.

§58

Brak zgody Uczestnika na zmiany Regulaminu spowoduje wygaśnięcie umowy skutkujące usunięciem Profilu Uczestnika i Konta Osobistego z Przystani.

§59

W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, koszty poniesione z tytułu aktywacji Konta Osobistego i Profilu Uczestnika nie są zwracane.

§60

Regulamin wchodzi w życie w dniu 02 lutego 2016. Jeżeli Uczestnik w ciągu 3 dni od dnia wejścia w życie niniejszego regulaminu, zgłosi w formie pisemnej jakiekolwiek zastrzeżenia do jego treści, uznaje się, że rezygnuje on ze statusu Uczestnika i wygasają wszelkie jego prawa i obowiązki wynikające z takiego tytułu.

§61

Nieważność któregokolwiek z punktów regulaminu, nie powoduje nieważności pozostałych.

Galeria portretówportret słowem malowany

Jestem mieszkańcem Paryża. Moją pasją i pracą jest opiekowanie się zwierzętami, lubię się nimi zajmować, troszczyć się o nie. Wykonuję zawód asystenta weterynarza. W mojej pracy jestem uczciwy, w kontaktach z ludźmi szczery, otwarty, prawdomówny. Takich samych ludzi lubię i cenię. Szybko „zapalam się" do różnych działań, zbytnio ekscytuję nimi, jednak przy niepowodzeniach - trudno znoszę krytykę, choć sam mam skłonności do zbytniego ironizowania - po to, by uciec od rzeczywistości lub konfrontacji. Po pracy odpoczynek daje mi słuchanie muzyki (hip-hopowej, country), oglądanie filmów, programów popularno-naukowych. Relaksuje mnie jazda rowerem, samochodem. Często po powrocie do domu czuję się samotny i dlatego spodziewam się od dobrego losu napotkania na mojej drodze bratniej duszy, która będzie mi oddana, w której znajdę zrozumienie i akceptację. Z natury jestem nieśmiały (może nawet... wstydliwy). Mam ogromny sentyment do Polski, dlatego pragnąłbym poznać Polkę, z którą mógłbym stworzyć rodzinę. Szukam żony. Chciał bym poznać dziewczynę przyjemną, delikatną, otwartą, skromną i ciepłą, która zechciałaby zamieszkać we Francji i dzielić ze mną życie. Nie interesuje mnie jej stan majątkowy. Wyobrażam sobie, że połączyłby nas wspólny cel - stworzenie rodziny, w której wszyscy mają podobne zapatrywania, światopogląd. Moim marzeniem jest przeżyć życie w miłości, w zrozumieniu wzajemnym, w harmonii, a to uzyskać można, będąc uczciwym, prawdomównym, łagodnym. Sądzę, że uda mi się zrealizować moje pragnienie, bo nigdy nie tracę wiary - także w drugiego człowieka, w każdym widzę dobro. Tym dobrem chciałbym się także podzielić z osobą, która stanie się dla mnie TĄ NAJWAŻNIEJSZĄ... Szukam miłości.